Barszcz Sosnowskiego

W związku z informacjami o przypadkach poparzenia mieszkańców Łodzi i woj. łódzkiego Barszczem Sosnowskiego, zamieszczamy ulotkę dotyczącą biologii, szkodliwości i zwalczania tej groźnej i uciążliwej rośliny opracowaną przez Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu i Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie jak również adres strony internetowej http://barszcz.edu.pl, pod którym Pracownia Stosowanej Ekologii Roślin Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Zamieściła raport dotyczący wytycznych do zwalczania Barszczu Sosnowskiego.

 

Ulotka

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 WFOS nowe color skroconeDofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.: Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Czastary z częściową wymianą istniejącej sieci wodociągowej azbestowo-cementowej na PCV i z wyłączeniem z użytkowania rur A-C - zadanie 3.

Zarząd WFOŚiGW w Łodzi przyznał Gminie Czastary dofinansowanie na realizację zadania pn. : Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Czastary z częściową wymianą istniejącej sieci wodociągowej azbestowo-cementowej na PCV i z wyłączeniem z użytkowania rur A-C - zadanie 3 w formie dotacji i pożyczki w łącznej wysokości 545 889,00 zł.

STYPENDIUM SZKOLNE2014/2015

fotoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czastarach informuje, iż od 01.09.2014 r. do 15.09.2014 r. można składać wnioski wraz z załączonymi dokumentami o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2014/2015, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych w terminie do 15.10.2014 r.

 Stypendium szkolne przysługuje:

1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. 
2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. 
3. Uczniom szkół niepublicznych, nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Czytaj więcej: STYPENDIUM SZKOLNE2014/2015