informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

W związku ze stwierdzonymi w ostatnim czasie przypadkami wystąpienia wysoko zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w Niemczech, Holandii i Wielkiej Brytanii, Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje o konieczności uświadomienia hodowców drobiu o istniejącym zagrożeniu wystąpienia tej choroby w Polsce.
W załączniku pismo, w którym przybliżono charakterystykę choroby.
Wszelkie pytania prosimy kierować do Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego w Sieradzu, ul. Warneńczyka 1, tel. (43) 822 30 04
Z poważaniem
Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Sieradzu
lek.wet. Leszek Przewłocki

 

Informacja.pdf

Osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy żywnościowej

logoOsoby zainteresowane otrzymaniem pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czastarach informuje o niezwłocznym składaniu dokumentów, tj. :
- zaświadczenia z zakładu pracy o dochodzie (netto) z poprzedniego m-ca ,
- decyzji o wysokości emerytury bądź renty,
- decyzji lub zaświadczenia potwierdzającego wielkość gospodarstwa rolnego
(w ha przel.),
- orzeczenia o niepełnosprawności,
- zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego fakt przewlekłej choroby,
- oświadczenia osoby o pozostawaniu w rejestrze osób bezrobotnych Powiatowego

Czytaj więcej: Osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy żywnościowej

Zarządzenie Nr 3/2014 Wójta Gminy Czastary

logoZarządzenie Nr 3/2014 Wójta Gminy Czastary z dnia 10 grudnia 2014 r.
w sprawie wyznaczenia w Urzędzie Gminy w Czastarach dnia 24 grudnia 2014 r. (środa) dniem wolnym od pracy.
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznaczam dzień 24 grudnia 2014 r. (środa - Wigilia Bożego Narodzenia) jako dzień wolny od pracy dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Czastarach, w zamian za dzień 1 listopada 2014 r. (tj. za święto, które wypadło w sobotę).
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Czastarach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 Wójt Gminy Czastary

Dariusz Rejman

 

informacja.pdf

I Sesja Rady Gminy Czastary kadencji 2014 – 2018

logo

 

27 listopada 2014 r. odbyła się pierwsza uroczysta Sesja Rady Gminy Czastary kadencji 2014-2018. Obrady rozpoczął radny senior Pan Adam Ciećka. Informację o wynikach wyborów do Rady Gminy Czastary przedstawił Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Pan Waldemar Druszcz, wręczył on również zaświadczenia o wyborze na radnych oraz o wyborze wójta. Po otrzymaniu zaświadczeń o wyborze wszyscy uroczyście odśpiewali hymn państwowy i nowo wybrani radni przystąpili do złożenia ślubowania. Po złożeniu ślubowania przez 15 radnych wybrano przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Gminy. W wyniku tajnego głosowania Przewodniczącym Rady Gminy został Pan Marek Dudka. W dalszej części uroczystej sesji zaświadczenie o wyborze na drugą kadencję odebrał Pan Dariusz Rejman. Złożył on uroczyste ślubowanie po czym wyraził nadzieje na owocną współpracę z nowo wybraną radą gminy, sołtysami władzami powiatowymi i współdziałanie dla dobra Gminy Czastary i jej wszystkich mieszkańców.

Czytaj więcej: I Sesja Rady Gminy Czastary kadencji 2014 – 2018

Uroczyste ślubowanie przedszkolaków

logoW Szkole Podstawowej w Parcicach odbyło się uroczyste ślubowanie przedszkolaków trzy, cztero i pięciolatków. Dla tych dzieci to pierwsza ważna uroczystość. Przedszkolaki przedstawiły program artystyczny wiersze i piosenki. Zatańczyły polski taniec - krakowiaczek po czym powtórzyły słowa ślubowania. Następnie odbyło się ślubowanie przez panią dyrektor Martę Saturską, ołówkiem symbolizującym ciężar nauki jaki czeka ich w obecnym roku szkolnym. Pani dyrektor złożyła maluchom gratulacje i życzenia. Do tak ważnej uroczystości dzieci przygotowywała pani Mirosława Tomczak wraz z panią Iloną Sadową. Po zakończeniu ślubowania przedszkolaki otrzymały piękne dyplomy oraz upominki ufundowane przez Radę Rodziców.

Izabela Nalepa

Czytaj więcej: Uroczyste ślubowanie przedszkolaków

„Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej

jablkaGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czastarach
zaprasza wszystkie osoby
korzystające dotychczas z programu PEAD
„Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii
Europejskiej” po odbiór jabłek otrzymanych z Polskiego
Komitetu Pomocy Społecznej w Sieradzu.
Jabłka wydawane będą 24 listopada 2014 r. (poniedziałek)

w godz. 11 : 00 – 14 : 00 w salce katechetycznej przy kościele w Czastarach.

Telefon kontaktowy: 627843112 lub 627846470

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czastarach

/Ewa Wieczorek/