III Sesję Rady Gminy Czastary

logo

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zwołuję III Sesję Rady Gminy Czastary w dniu 30 stycznia 2015 r. (piątek ) o godz. 900 w sali narad Urzędu Gminy w Czastarach z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja o stanie Gminy Czastary.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czastary na 2015 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy Czastary na 2015 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Czastary.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Czastary na rok 2015.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy
(-)Marek Dudka

ZMIANY STAWEK ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

logoINFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY STAWEK ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wójt Gminy Czastary zawiadamia, iż Rada Gminy Czastary w dniu 30 grudnia 2014 r. podjęła Uchwałę NR II/8/2014 zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, oraz stawki za pojemnik, a tym samym podwyższa się stawkę miesięczną od jednego mieszkańca i stawkę za pojemnik.

W związku z powyższym od 1 lutego 2015 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny wynosić będzie 7,00 zł. miesięcznie od jednego mieszkańca danej nieruchomości. Natomiast stawka za odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób selektywny (odpady zmieszane) wynosić będzie 14,50 zł od jednego mieszkańca danej nieruchomości.

Czytaj więcej: ZMIANY STAWEK ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

II Turniej Halowy Liga Kadet i Skrzat 2015

logo-gks

II Turniej Halowy Liga Kadet i Skrzat ‘2015 - Biała – 17 stycznia 2015

Halowa Liga Kadetów

Świetnie spisuje się drużyna GKS Czastary w rozgrywkach Halowej Ligi Wieluńskiej Kadetów. Na co dzień chłopcy występują w lidze “Trampkarz” OZPN Sieradz (rocznik 2000-2001). W drugim turnieju rozegranym w Białej, w sobotę – 17 stycznia - zawodnicy GKS wygrali wszystkie spotkania i zdecydowanie prowadzą w tabeli. W pierwszym meczu pokonali LZS Wydrzyn 2:0, następnie 4:0 pokonali gospodarzy – GLKS Biała. W trzecim meczu GKS wygrał z Wartą Osjaków 3:0, by w na koniec pokonać wicelidera MOGRE Mokrsko 1:0. Podopieczni Rafała Wypycha zachowali więc pozycję lidera na półmetku rozgrywek – do rozegrania pozostały dwa turnieje – i są na dobrej drodze do wygrania ligi.

Halowa Liga Kadetów Punkty

1. GKS CZASTARY 22
2. MGTS MOGRE Mokrsko 15
3. GLKS Biała 11
4. LZS WYDRZYN 7
5. Warta Osjaków 3

Czytaj więcej: II Turniej Halowy Liga Kadet i Skrzat 2015

Nowy Sołtys Sołectwa Parcice

logoNowy Sołtys Sołectwa Parcice

W dniu 16 stycznia 2015 r. mieszkańcy Sołectwa Parcice wybierali nowego sołtysa. Dotychczasowy sołtys Pani Anna Zagórna po 31 latach sołtysowania postanowiła, że nie będzie kandydować na kolejną kadencję. Uczestniczący w zebraniu wiejskim Wójt Gminy – Dariusz Rejman wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy – Markiem Dudką dziękując Pani Ani Zagórnej za współpracę wręczyli piękne kwiaty oraz pamiątkę za całokształt pracy na rzecz Sołectwa Parcice w latach 1984- 2015. Wyrażając słowa uznania Wójt – Dariusz Rejman powiedział (...) „Pani zaangażowanie, troska o mieszkańców oraz trud nagradzany był rzeczą najcenniejszą i najtrudniejszą do pozyskania, mianowicie zaufaniem współmieszkańców. Dobre imię, którym się Pani cieszy powodowało, że funkcję sołtysa sprawowała Pani przez 31 lat”.

Czytaj więcej: Nowy Sołtys Sołectwa Parcice

Ogłoszenie o naborze kandydatów do składu komisji konkursowej

logoO G Ł O S Z E N I E
Wójta Gminy Czastary

o naborze kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czastary w 2015 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dn. 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118 t.j. ze zm.) oraz § 13 ust. 1 załącznika do uchwały Nr XXXI/187/2014 Rady Gminy w Czastarach z dn. 04.11.2014r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Czastary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok zapraszam organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Czastary w 2015 roku.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o naborze kandydatów do składu komisji konkursowej

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała!!

logoW tym roku dzięki współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Czastrach z Zespołem Szkół im. Bohaterów Września 1939 r zorganizowano 23 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
w Czastarach. W zbiórkę zaangażowanych było 30 wolontariuszy którzy kwestowali
w miejscowościach: Radostów, Parcice i Czastary oraz na zaproszenie mieszkańców gminy Łubnice również w miejscowościach Łubnice i Ludwinów. Udało się uzbierać kwotę 4718,41 zł.
W Czastarskim Finałale Orkiestry w bloku muzyczno – tanecznym zaprezentowali się

Czytaj więcej: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała!!