STYPENDIUM SZKOLNE2014/2015

fotoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czastarach informuje, iż od 01.09.2014 r. do 15.09.2014 r. można składać wnioski wraz z załączonymi dokumentami o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2014/2015, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych w terminie do 15.10.2014 r.

 Stypendium szkolne przysługuje:

1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. 
2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. 
3. Uczniom szkół niepublicznych, nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Czytaj więcej: STYPENDIUM SZKOLNE2014/2015

XXIX SESJA RADY GMINY CZASTARY

XXIX SESJA RADY GMINY CZASTARY

logo

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594) zwołuję XXIX Sesję Rady Gminy Czastary w dniu 28 sierpnia 2014 r. (czwartek) o godz. 900 w sali narad Urzędu Gminy w Czastarach z następującym porządkiem obrad: 

 

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii na temat Afrykańskiego Pomoru Świń. 
5. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
6. Interpelacje i zapytania radnych. 
7. Informacja o działalności Gminnej Spółki Wodnej. 
8. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2014 r. 
9. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Czastary Nr XXVII/152/2010 
w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum w Gminie Czastary.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czastary na 2014 r.

12. Zapytania i wolne wnioski. 
13. Zamknięcie obrad Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy 
Wojciech Chałupka

Wycieczka do Wrocławia


logoW miniony piątek tj. 22 sierpnia uczestnicy „ Kreatywnych wakacji na wesoło ” - odbyli niesamowitą podróż do Stolicy Dolnego Śląska w której przeszłość mieszała się z nowoczesnością a rzeczywistość z iluzją. odwiedzili bowiem Telewizję Polską we Wrocławiu, Ossolineum oraz zobaczyli Wrocław z 49 piętra SKY TOWER. Podróżnicy poznali historię telewizji: od pierwszych rejestratorów obrazu, kamer i magnetofonów po współczesne studia nagrań, reżyserkę oraz studia telewizyjne. Zapoznali się z pracą reżysera, dźwiękowca oraz prezentera telewizyjnego. Wysłuchali wykładu dotyczącego sztuki przekazu informacji i odpowiedzialności dziennikarskiej, poznali tajniki i triki sztuki telewizyjnej i dowiedzieli się dlaczego prezenterzy i dziennikarze nie ubierają się na niebiesko :).

Czytaj więcej: Wycieczka do Wrocławia

Happy Bus w Czastarach

logoGminny Ośrodek Kultury zaprasza wszystkie dzieci wraz z rodzinami na Przystanek Happy Bus od 23 do 25 sierpnia w godz. 10.00 do 17.00 do Czastar na boisko szkolne. Wszystkie atrakcje i zabawy są bezpłatne.

 

happy bus

Wójt Gminy Czastary zaprasza

logoWójt Gminy Czastary zaprasza, najmłodszych mieszkańcom Gminy Czastary do dwóch nowo wybudowanych placów zabaw w miejscowościach: Parcice i Radostów Pierwszy.

W/w inwestycje wykonano w ramach realizacji dwóch operacji współfinansowanych przez Unię Europejską tj. operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:

 

1. Operacja pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Parcice”
2. Operacja pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Radostów Pierwszy”.

Czytaj więcej: Wójt Gminy Czastary zaprasza